โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 (Basic trauma care for nurse)

 

วันที่ 1 -3 สิงหาคม  2565  ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 (Basic trauma care for nurse)  ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น  โดยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ในการดูแลผู้บาดเจ็บ และสร้างเครือข่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บในโรงพยาบาล

โดยมีนายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  และมีนายแพทย์วิทยา  ชาติบัญชาชัย  ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันอุบัติเหตุ  ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร  ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย