โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผู้บาดเจ็บ เขตสุขภาพที่ 7

วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผู้บาดเจ็บ เขตสุขภาพที่ 7 โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะการรักษาพยาบาล แก่ แพทย์ พยาบาล นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 7 แบ่งการจัดอบรมเป็น 3 ช่วง ดังนี้

– การอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced Trauma and Emergency Care for Nurse จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน ในวันที่ 27 และ 28 มีนาคม 2566
– การอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced Trauma and Emergency Care for Doctor จำนวน 20 คน ในวันที่ 29 มีนาคม 2566
– การอบรมเชิงปฏิบัติการ Short Course for Traffic Medicine จำนวน 20 คน ในวันที่ 30 มีนาคม 2566