โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ้อมแผนบริรักษ์ โรงพยาบาลขอนแก่น” 2566

วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ้อมแผนบริรักษ์ โรงพยาบาลขอนแก่น” โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธาน

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ได้คำนึงถึงความสำคัญในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ซึ่งมักเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด  ส่งผลกระทบต่อสุขภาพชีวิต  ทรัพย์สิน  ทำให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในคราวเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นภัยจากการก่อการร้าย ภัยจากธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุทางจราจร  จึงมีความจำเป็นในการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว จะเป็นการช่วยให้มีการตอบโต้สถานการณ์ดังกล่าวได้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังมีความสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ้อมแผนบริรักษ์ โรงพยาบาลขอนแก่น” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะการเตรียมพร้อมรับผู้ป่วยอุบัติเหตุกลุ่มชน ตามแผนบริรักษ์ให้กับบุคลากรในโรงพยาบาลขอนแก่น โดยภาคเช้า เป็นการฝึกซ้อมสถานการณ์แบบ Table top exercise  ภาคบ่าย เป็นการซ้อมสถานการณ์จำลอง (Full functional exercise) และ AAR ภายหลังการซ้อมเสร็จ เพื่อนำปัญหา มาปรับปรุง แก้ไขในครั้งต่อไป