โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง (Advanced Trauma and Emergency care for Nurse : ATEN) รุ่นที่ 14”

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง (Advanced Trauma and Emergency care for Nurse : ATEN) รุ่นที่ 14” โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธาน

การพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้บาดเจ็บ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย  โดยเฉพาะด้านการบาดเจ็บ ซึ่งหลักสูตรนี้ ได้มีการเพิ่มพูนทักษะการดูแลผู้บาดเจ็บสำหรับพยาบาล นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และผู้ที่ปฏิบัติงานด้านอุบัติเหตุ โดยมุ่งเน้นการรักษาพยาบาลให้มีคุณภาพ ลดอัตราการเสียชีวิต ความพิการของผู้ป่วย และที่สำคัญที่สุด คือ การป้องกันการบาดเจ็บอย่างเข้มข้น จะเป็นปัจจัยที่สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได้  ซึ่งต้องมีการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่  จึงจะสามารถทำให้การป้องกันการบาดเจ็บมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย  โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พยาบาล นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทั่วประเทศ จำนวน 60 คน