โครงการเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2563

8 กันยายน 2563 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัครการทำวิจัย และสามารถเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้