“โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคสำหรับคนไทยทุกคน” 

วันที่ 14 ธันวาคม 2564  ณ Khonkaen Hall  ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น   นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกุลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  เข้าร่วมในพิธีเปิด “โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคสำหรับคนไทยทุกคน”   จัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 7  ร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  และศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เพื่อรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์  แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป  โดยมี นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี