โครงการเยี่ยมผู้ประกันตนที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชา บรมนาถบพิตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2565  เวลา 09.00 น.  ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น  จัดโครงการเยี่ยมผู้ประกันตนที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชา บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี  โดยมี นายแพทย์สมคิด  เลิศสินอุดม  รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการตติยภูมิขั้นสูง  และคุณธนิษฐา  ศุภวิชย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 1 รับมอบ  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ  โดยมีผู้ประกันตนรับมอบชุดเยี่ยมไข้ ทั้งหมด จำนวน 53 คน