โครงการเยี่ยมผู้ประกันตนที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565  ครบรอบ 32 ปี 

วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสิริธร โรงพยาบาลขอนแก่น นายขวัญชัย นารถบุญ ประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย คุณธนิษฐา ศุภวิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ 1 จัดโครงการเยี่ยมผู้ประกันตนที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565 ครบรอบ 32 ปี ในการนี้ได้มีการมอบของใช้เยี่ยมไข้ ให้แก่ผู้ประกันตนทั้งหมด จำนวน 71 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกันตนอีกด้วย