โครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไต เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2566”

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล นายแพทย์พรชัย ธีรโชติภากร รองประธานศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานเปิดอบรมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไต เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2566”

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการ Service plan สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะเขตสุขภาพที่ 7 และหน่วยปลูกถ่ายไต โรงพยาบาลขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทางการพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไต ในโรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรู้และสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยปลูกถ่ายไตต่อไป