โครงการ “ธนาคารกายอุปกรณ์ช่วยชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564”

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโถงอาคารสิรินธร ชั้น 1 โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  จัดโครงการ “ธนาคารกายอุปกรณ์ช่วยชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง  จังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2564”  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ดุสิต  ขำชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 7  และคุณประสิทธิ์  ทองแท่งไทย  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบกายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในวันนี้   โดยมี นายแพทย์ธนนิตย์  สังคมกำแหง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี