โครงการ “รวมพลังพุ่งเป้า เข้าเส้นชัย สู่ความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค  CUP โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564” 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564  โรงพยาบาลขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  โครงการ “รวมพลังพุ่งเป้า เข้าเส้นชัย สู่ความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค  CUP โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564”  เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทางการพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาด้วยแนวคิด  Self  management  และการคัดกรองวัณโรคแฝง   โดยมี พญ.นาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  เป็นประธาน

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรที่รับผิดชอบงานวัณโรค บุคลากรกลุ่มเสี่ยงสูง และเครือข่ายบริการปฐมภูมิพื้นที่เขตอำเภอเมืองขอนแก่น  รวมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน   จัดขึ้น ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลขอนแก่น