โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการบริจาคอวัยวะและดวงตา”

           วันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการบริจาคอวัยวะและดวงตา

           การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการ Service Plan สาขารับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ ๗ โดยศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่พยาบาลกลุ่มเป้าหมาย คือ TCWN (Transplant Coordinator Ward Nurse) จำนวน 48 คน จาก 37 หอผู้ป่วย พร้อมทั้งพยาบาลจากโรงพยาบาลชุมแพ และโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากในหอผู้ป่วยมีบทบาทสำคัญในกระบวนการแรก คือ การค้นหา และคัดกรองผู้เสียชีวิตว่าเข้าเกณฑ์การบริจาคหรือไม่ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานร่วมกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ การอบรมให้พยาบาลมีความรู้ และความเข้าใจในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตา จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงาน เพื่อจะได้เพิ่มจำนวนผู้บริจาคอวัยวะและดวงตาในอนาคต โดยหัวข้อในการอบรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้จากแพทย์เฉพาะทาง กิจกรรม Work shop การประสานงานเมื่อมีผู้เสียชีวิตและการเก็บข้อมูลการบริจาคดวงตาในหอผู้ป่วย