โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลขอนแก่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลขอนแก่น 

Health Check up Program

 

โปรแกรม 1 ตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน อายุน้อยกว่า 35 ปี

โปรแกรม 2 ตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน อายุ 35 ปี ขึ้นไป

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

โปรแกรมพิเศษ

ตรวจสุขภาพบริการนอกสถานที่