โรงพยบาลขอนแก่น ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น

 

วันที่ 8 เมษายน 2564 บรรยากาศการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น และกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด- 19 ด้วย  ซึ่งขั้นตอนการฉีดวัคซีนในวันนี้ ใช้ระบบเดียวกับที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กำหนดไว้ คือ 8 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียน (ทำบัตร) ขั้นตอนที่ 2 การชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ขั้นตอนที่ 3 การคัดกรอง ซักประวัติประเมินความเสี่ยง และลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน ขั้นตอนที่ 4 รอฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่ 5 ฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่ 6 พักสังเกตอาการ 30 นาที สแกนไลน์ “หมอพร้อม” ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบก่อนกลับพร้อมรับเอกสารคำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังการฉีดวัคซีน และขั้นตอนที่ 8 ประเมินความครอบคลุมการฉีดวัคซีน

สำหรับประชาชนทั่วไป ที่สนใจจองคิวฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19 สามารถจองได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ 1. แอพพลิเคชั่น ไลน์ Official Account หมอพร้อม หรือ 2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2564  นี้เป็นต้นไป