โรงพยาบาลขอนแก่นกิจกรรม “รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566”

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรม “รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566”

องค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World Tobacco day) ซึ่งในปี 2566 นี้ประเด็นรณรงค์ คือ “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติดอันตราย Grow food, not tobacco” โรงพยาบาลขอนแก่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของการงดสูบบุหรี่ เนื่องจากเป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้มีการ “ลด ละ เลิก” การสูบบุหรี่ กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ต่อสุขภาพ โดยมุ่งเน้นให้พื้นที่โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100% และเสริมแรงให้บุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรม ลด ละ เลิก บุหรี่

สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ สามารถโทรสายด่วนได้ที่ 1600 เพื่อรับคำแนะนำ