โรงพยาบาลขอนแก่นขอปรับย้ายเส้นทางจราจร ทางเข้า – ออก เริ่ม 1 เม.ย. 66 เป็นต้นไป

📣📣📣 ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง การปรับย้ายเส้นทางจราจร ทางเข้า – ออก เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณหน้าโรงพยาบาลขอนแก่น ดังนี้
❇️ ประตู 1 ใช้เป็นประตูทางเข้า : ส่งผู้ป่วยนอก
❇️ ประตู 2 ใช้เป็นประตูทางออก
❇️ ประตู 3 ใช้เป็นประตูทางเข้า : ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน – ผู้ป่วยนอกทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่จอดรถใต้อาคารสิรินธร
❇️ ประตู 4 ใช้เป็นประตูทางออก
❇️ ประตูด้านซอยเรือนจำ ใช้เป็นประตูทางเข้า – ออก
โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป
จึงขอแจ้งข่าวมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 🚑🚘🛵🚲