โรงพยาบาลขอนแก่นจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รอบที่ 2 วันที่ 2

วันที่ 23 เมษายน 2564  โรงพยาบาลขอนแก่นจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  รอบที่ 2 วันที่ 2 ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลเอกชน อสม. ตำรวจ ทหาร และกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดจำนวน 1,106 คน  โดยมีแพทย์หญิงนาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น คณะผู้บริหารโรงพยาบาลขอนแก่น และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น คอยดูแลผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนให้ได้รับความปลอดภัยจากผลข้างเคียง การแพ้ และอาการไม่พึ่งไม่สงค์ หลังได้รับวัคซีน

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่นได้ดำเนินการฉีดแล้ว 2 รอบ คือ รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 7 – 8 เมษายน 2564 จำนวน 2,274 โด๊ส  และรอบที่ 2 เมื่อวันที่ 22 – 23 เมษายน 2564 จำนวน 2,310 โด๊ส   รวมทั้งสิ้นจำนวน 4,584  โด๊ส

สำหรับประชาชนทั่วไป ที่สนใจจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สามารถจองผ่าน 2 ช่องทาง คือ 1. แอพพลิเคชั่น ไลน์ Official Account หมอพร้อม หรือ 2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระบบจะเปิดรับจองในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564  เป็นต้นไป

เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19  ขอให้ประชาชนยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อป้องกันตนเอง ดังนี้ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด  M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์  T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย   และ T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง