โรงพยาบาลขอนแก่น กำหนดจุดรับ-ส่งของ และส่งอาหารของบริการ Delivery เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID – 19

ลำดับ จุดรับ-ส่ง
1 ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพฯ (บริเวณหน้าลิฟต์)
2 ชั้น 1 อาคารสิรินธร (บริเวณตรงข้ามประชาสัมพันธ์)
3 หน้าอาคารผ่าตัด 40 ปี
4 หน้าอาคาร 5 (ข้างโต๊ะ รปภ. / ข้างตู้ปันสุข)
5 หน้าอาคารเภสัชกรรม
6 หน้าอาคารที่จอดรถ 9 ชั้น (คลังสินค้าร้านค้าสวัสดิการ)
7 ชั้น 1 อาคาร 8 (บริเวณหน้าลิฟท์)
8 หน้าอาคาร 10 (ข้างโต๊ะ รปภ.)
9 หน้าอาคาร 11 (ข้างโต๊ะ รปภ.)
10 หน้าอาคาร 14 (ข้างโต๊ะ รปภ.)
11 ด้านหลังอาคารกายภาพบำบัด
12 ชั้น 1 อาคารคุณากรปิยชาติ (บริเวณข้างลิฟท์)
13 หน้าอาคารผู้ป่วยนอก 2