โรงพยาบาลขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2564

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2564 ในงานประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข จังหวัดขอนก่น (กวป.) ประจำเดือนสิงหาคม 2564 มอบโดย นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึกใหม่ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โดยแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 รับมอบโล่เกียรติคุณฯ จำนวน 5 คน ได้แก่
1.สาขาแพทย์ ได้แก่ นางสาววนาพร วัฒนกูล
ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ สังกัดกลุ่มงานเวชกรรมสังคม
2.สาขาทันตแพทย์ ได้แก่ นายสุวิทย์ สิงห์ศร
ตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ สังกัดกลุ่มงานทันตกรรม
3.สาขาเภสัชกร ได้แก่ นางสาวฤทัยกาญจน์ หาษนอก
ตำแหน่งเภสัชชำนาญการ สังกัดกลุ่มงานเภสัชกรรม
4.สาขาพยาบาล กลุ่ม.1 สาขาพยาบาลที่ปฏิบัติงาน ในรพศ./รพท.
ได้แก่ นางศศิธร แสนศักดิ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สังกัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
5.สาขาพยาบาล กลุ่ม.2
สาขาพยาบาลที่ปฏิบัติงาน ในรพ.สต./PCU/ศสม.
ได้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ เอกอุเวชกุล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สังกัดกลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ประเภทที่ 2 รับมอบประกาศเกียรติคุณฯ จำนวน 2 คน ดังนี้
1.รางวัลชมเชย สาขาสหวิชาชีพ ได้แก่ นางเบญจรงค์ ศรีสุระ
ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ สังกัดกลุ่มงานกายภาพบำบัด
2.รางวัลชมเชย สาขาสนับสนุนบริการทั่วไป ได้แก่ นางปักษา พาหุโยธินคุณา
ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 สังกัดศูนย์คลังเลือดกลาง