โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมตีฆ้องร้องป่าวพร้อมรับ Preparation Survey “for AHA”

วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่นจัดกิจกรรมตีฆ้องร้องป่าวพร้อมรับ Preparation Survey “for AHA” โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

โรงพยาบาลขอนแก่น มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการประเมินกระบวนการรับรองคุณภาพ ครั้งที่ 6 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 และเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ” และก้าวสู่การเป็นองค์กรคุณภาพอย่างยั่งยืน จึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

การจัดกิจกรรมตีฆ้องร้องป่าว โรงพยาบาลขอนแก่นพร้อมรับ Preparation Survey “for AHA” ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบว่า โรงพยาบาลจะมีการ Preparation Survey ในเดือนมิถุนายน 2566 ซึ่งจะเข้าสู่การนับถอยหลังและตรวจสอบความพร้อมของทุกหน่วยงานว่ามีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะของผู้เยี่ยมสำรวจ และมีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ การค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้ทีมผู้บริหารได้พบผู้ปฏิบัติเพื่อให้กำลังใจและแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคเพื่อพัฒนาและปรับปรุงร่วมกันต่อไป