โรงพยาบาลขอนแก่น “จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปีการศึกษา 2565”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุจินต์ ผลากรกุล ชั้น 3 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น “จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปีการศึกษา 2565” โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมให้โอวาท และมอบใบเกียรติบัตรการผ่านการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 44 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานนำความรู้และทักษะทางคลินิก การปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรต่างๆ การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง การได้ฝึกความอดทน ความรับผิดชอบ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ไปเป็นต้นทุนสำหรับปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข