โรงพยาบาลขอนแก่น จัดงานมหกรรมคุณภาพและวิชาการ ประจำปี 2566

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น จัดงานมหกรรมคุณภาพและวิชาการ ประจำปี 2566 การประสานพลังเพื่อคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Synergy for Quality and Life Long Learning) โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “Synergy for Quality and Life Long Learning” และ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวรายงาน

มหกรรมคุณภาพและวิชาการ ประจำปี 2566 ของโรงพยาบาลขอนแก่นในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2566 เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพในงานประจำและงานวิจัยของบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีการนำเสนอประกวดผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งด้านพัฒนาคุณภาพและวิจัย แบบ Oral Presentation และ Poster Presentation การอภิปรายกลุ่ม และการทำ RCA รวมทั้งสิ้น จำนวน 121 ผลงาน