โรงพยาบาลขอนแก่น จัดทำโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๔ “รวมมิตรอายุรศาสตร์ : Medicine Cocktails 2” ผ่านระบบออนไลน์

โรงพยาบาลขอนแก่น จัดทำโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๔ “รวมมิตรอายุรศาสตร์ : Medicine Cocktails 2” วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้กับแพทย์พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรักษา ระหว่างแพทย์อายุรศาสตร์และแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นๆ และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ผ่านระบบออนไลน์

ในการนี้ โรงพยาบาลขอนแก่น จึงขอเชิญแพทย์ อายุรแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจในสังกัดของท่าน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.kkh.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔