โรงพยาบาลขอนแก่น จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รอบที่ 5

วันที่ 1  มิถุนายน 2564  โรงพยาบาลขอนแก่น จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  โดยมีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลเอกชน อสม. ตำรวจ ทหาร และกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด รวมจำนวน 721  คน  โดยมี แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรง-พยาบาลขอนแก่น คณะผู้บริหารโรงพยาบาลขอนแก่น คอยดูแลผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนให้ได้รับความปลอดภัยจากผลข้างเคียง การแพ้ และอาการไม่พึงไม่สงค์ หลังได้รับวัคซีน

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่นได้ดำเนินการฉีดแล้ว  5 รอบ คือ รอบที่ 1 เมื่อวันที่-

7 – 8 เมษายน 2564 จำนวน 2,274 คน รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 22 – 23 เมษายน 2564 จำนวน 2,310 คน รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2564 จำนวน 2,806 คน และรอบนี้ รอบที่ 4 จำนวน 2,577 คน  รอบที่ 5 จำนวน 721 คน  รวมทั้งสิ้น จำนวน 10,688 คน