โรงพยาบาลขอนแก่น   จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดขอนแก่น รอบที่ 2

วันที่ 22 เมษายน 2564  โรงพยาบาลขอนแก่น   จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด-19  สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดขอนแก่น รอบที่ 2  ซึ่งในรอบนี้ โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19  จากกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน 2,848  โด๊ส เป็นวัคซีน Sinovac  แบ่งฉีดวัคซีนเป็น 2 วัน  วันละ 1,424 โด๊ส กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีนในรอบนี้  คือ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่มีความเสี่ยงสูง  เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น  เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางขอนแก่น และกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่น   โดยใช้พื้นที่ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น  เป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ในรูปแบบ One Stop Service ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กำหนด

สำหรับประชาชนทั่วไป ที่สนใจจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สามารถจองผ่าน 2 ช่องทาง คือ 1. แอพพลิเคชั่น ไลน์ Official Account หมอพร้อม หรือ 2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระบบจะเปิดรับจองในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564  เป็นต้นไป

เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19  ขอให้ประชาชนยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อป้องกันตนเอง ดังนี้ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด  M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์  T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย   และ T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง