โรงพยาบาลขอนแก่น จัดประชุมปรึกษาหารือศึกษาจุดเสี่ยงทางถนน

 

 

 

โรงพยาบาลขอนแก่น จัดประชุมปรึกษาหารือศึกษาจุดเสี่ยงทางถนน ในหัวข้อ “อาชีวะอาสาลดอุบัติเหตุ สู่การสร้างนโยบายสาธารณะ อำเภอเมืองขอนแก่น”  โดยได้รับเกียรติจาก  นายชุมนุม พันธ์แก้ว หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 และ ดร.พงษ์พันธ์ แทนเกษม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาเป็นวิทยากร และผู้ให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่  27 – 31 สิงหาคม2561  ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 7 ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน ภาคีเครือข่าย ทั้งเยาวชนนักศึกษาอาชีวะ ประชาชน เอกชน ภาครัฐ  ได้มีส่วนร่วมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต และนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นกิจกรรมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเด็นการลดอุบัติเหตุ โดยการศึกษาจุดเสี่ยง จุดกลับรถ ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนขอนแก่น – หินลาด ช่วงระหว่าง กม.๓๔๒+๕๑๘ – กม. ๓๔๔+๕๐๐ (แยกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถึง หน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครู) และถนนศรีจันทร์ จากตำบลพระลับ ถึงจุดตัดถนนมิตรภาพ และ ทางเข้าด้านหน้าเซนทรัล ขอนแก่น   เพื่อจะได้พัฒนา และนำไปขยายผลจุดเสี่ยงอื่นต่อไป และถอดบทเรียน