โรงพยาบาลขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติรณรงค์เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ภายใต้หัวข้อเรื่อง“แผ่นดินไทย ไร้สโตรค”

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ  โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติรณรงค์เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ภายใต้หัวข้อเรื่อง“แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี นายพันธ์เทพ  เสาโกศล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

โรคหลอดเลือดสมองเป็นอีกโรคหนึ่งที่ทำลายคุณภาพชีวิตของประซากร จังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลขอนแก่น ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้จึงได้จัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่๘ เฉลิมพระเกียรติ” ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกัน ดูแล และรักษาอย่างถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในครั้งนี้ ได้ขับเคลื่อนโครงการฯ ผ่านเขตสุขภาพ 13 แห่งทั่วประเทศ ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้รื่องโรคหลอดเลือดสมอง และกิจกรรมออกกำลังกายเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ในทุก 77 จังหวัดทั้งประเทศ เพื่อให้ความสำคัญของการออกกำลังกายในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพาต