โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2564

โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อเพิ่มศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทุกระดับบนฐานข้อมูลความรู้และปัญญา “Better Management” สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2564 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้ให้การดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทุกระดับ ให้มีความรู้ ความมั่นใจ ในการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน โดยมี นายแพทย์ธนนิตย์ สังคมกำแหง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากทีมสหวิชาชีพ มาให้ความรู้แก่พยาบาล และแกนนำ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทุกระดับในเขตสุขภาพที่ 7 จำนวน 190 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น