โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลการส่งต่อ และการช่วยฟื้นคืนชีพในทารกแรกเกิด (STABLE Program) เขตสุขภาพที่ 7