โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ข้าราชการใหม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ กพ. กำหนด บุคลากรที่เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักรังสีการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกร จำนวน 205 คน รุ่นที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-14 สิงหาคม 2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2563 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2563 รวมระยะเวลาการอบรมรุ่นละ 43 ชั่วโมง โดยมีการถ่ายทอดการอบรม ผ่านระบบ Teleconference ไปยังโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 7 อีกด้วย