โรงพยาบาลขอนแก่น ต้อนรับ นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะตรวจราชการและนิเทศงาน ในโอกาสตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี 2564

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี  โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมต้อนรับ นพ.อุดม  ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะตรวจราชการและนิเทศงาน เนื่องในโอกาสตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2564   โดยมี นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พญ.นาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

 

โดยวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เป็นการนำเสนอบรรยายสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของจังหวัด ตามนโยบายเร่งรัดของกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นการตรวจราชการ PA ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่และผลงานเด่น  โดย นพ.ไพรัชฌ์ สงคราม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  นำเสนอการขับเคลื่อน Service  Plan ของโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป  การดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัดรัดของกระทรวงสาธารณสุข การขับเคลื่อน Service Plan ภาพรวมของจังหวัด และการบริหารจัดการของหน่วยงานฯลฯ  โดย นพ.เสกสรร สุวรรณแพง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น  ซึ่งจะมีการสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564