โรงพยาบาลขอนแก่น ต้อนรับคณะจากสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ให้การต้อนรับ นพ.สมศักดิ์ วัฒนศรี ที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาระบบอัจฉริยะในการเก็บข้อมูลและออกเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนเพื่อการเดินทาง พญ.ปริณดา วัฒนศรี หัวหน้าโครงการฯ และคณะจากสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการเข้าพื้นที่เพื่อประชุมหารือและศึกษาการดำเนินการโครงการการพัฒนาระบบอัจฉริยะในการเก็บข้อมูลและออกเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนเพื่อการเดินทาง (Development of a Smart Travel Vaccination Certificate and Record System) ณ ห้องประชุมแก่นเพชร โรงพยาบาลขอนแก่น