โรงพยาบาลขอนแก่น พัฒนาการรักษาด้วยนวัตกรรมใหม่ ผ่าตัดมะเร็งกระดูกเชิงกรานโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นำวิถี (Computer-navigated tumor surgery)

โรงพยาบาลขอนแก่น โดยกลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ได้พัฒนาการรักษาผู้ป่วย “โรคมะเร็งกระดูกเชิงกราน” ด้วยนวัตกรรมใหม่ โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์นำวิถี (Computer-navigated tumor surgery) เพื่อให้สามารถทำการผ่าตัดได้แม่นยำมากขึ้น โอกาสตัดมะเร็งออกได้ทั้งหมดมีมากขึ้น ลดการเกิดเป็นซ้ำของมะเร็ง และเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูกเชิงกราน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอายุยืนยาวมากขึ้น ซึ่งโรคมะเร็งกระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้ไม่บ่อย แต่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่ผู้ป่วย ทำให้คุณภาพชีวิตลดลงและเสียชีวิตได้ในที่สุด โดยเฉพาะมะเร็งที่เกิดขึ้นที่ตำแหน่งเชิงกราน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่การผ่าตัดรักษาทำได้ยาก ซับซ้อน และเกิดภาวะแทรกซ้อนกับผู้ป่วยได้มาก

โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายสาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อออร์โธปิดิกส์ ให้การรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เพื่อให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ 10 ปีของโรงพยาบาลขอนแก่น และยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน Excellence โดยเฉพาะด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) จึงได้นำนวัตกรรมการผ่าตัดมะเร็งกระดูกเชิงกราน โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นำวิถี (Computer-navigated tumor surgery) เข้ามาช่วยในการสร้างภาพสามมิติเพื่อวางแผนก่อนการผ่าตัด และขณะผ่าตัดก็จะมีการใช้ตัวรับสัญญาณส่งภาพออกที่จอคอมพิวเตอร์ คอยช่วยนำวิถีและแนะแนวทางที่จะทำการตัดก้อนมะเร็งเชิงกรานให้แก่แพทย์ผู้ผ่าตัดทราบ ทำให้แพทย์ผู้ผ่าตัดทราบทันทีขณะทำการตัดมะเร็งออก ว่าตัดในแนวทางไหนถึงจะไม่โดนมะเร็งและตัดมะเร็งออกได้ทั้งหมด ซึ่งการผ่าตัดทุกขั้นตอนจะมีทีมแพทย์ผู้ผ่าตัดเป็นคนวางแผนและเป็นผู้ดำเนินการผ่าตัด

นอกจากนี้ การรักษาด้วยนวัตกรรมใหม่ ยังเป็นการช่วยให้แต่ละวิชาชีพสามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แพทย์สามารถใช้คอมพิวเตอร์นำวิถีช่วยผ่าตัดได้ถูกต้อง พยาบาลวิสัญญีสามารถให้การเตรียมผู้ป่วยพร้อมเข้ารับการทำผ่าตัด พยาบาลห้องผ่าตัดสามารถให้การช่วยแพทย์ทำการผ่าตัดได้ถูกต้อง ทีมกายภาพบำบัดสามารถจัดโปรแกรมเพื่อฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ และสามารถใช้ยาเพื่อลดอาการปวดและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยได้เร็วขึ้น

สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องมะเร็งกระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน สามารถพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อทำการวินิจฉัยได้ที่ห้องตรวจศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โทร. 043-009900 ต่อ 1137