โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566” “สังคมไทยปลอดภัย จากยาเสพติด”

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น นพ.สมคิด เลิศสินอุดม รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการตติยภูมิขั้นสูง โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566” โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดโดยจังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์และพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบแนวคิดของการรวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด นำไปสู่จุดมุ่งหมาย “สังคมไทยปลอดภัย จากยาเสพติด” พร้อมขับเคลื่อนให้ชุมชน สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด โดยขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกัน เพื่อเร่งสร้างการรับรู้ให้ประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติด ดำเนินการคันหาผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ค้า ด้วยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน หากพบเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งหน่วยงานของรัฐเข้าไปดำเนินการ หรือแจ้งได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 และอีกหนึ่งกลไกที่สำคัญคือการบำบัดรักษาและให้โอกาสผู้ที่ก้าวพลาดไปใช้ยาเสพติด ให้มองว่าผู้เสพคือผู้ป่วย แม้การบำบัดยาเสพติดจะเป็นเรื่องยากแต่เชื่อว่าทุกคนสามารถกลับตัวกลับใจได้ ต้องพร้อมจุดประกายและขัดเกลาศักยภาพของผู้ผ่านการบำบัดทุกคน ให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน