โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ  พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ)

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม  2565  โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ  พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) ในฐานะทรงได้รับการยกย่องเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  เพื่อเทิดพระเกียรติ  พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระองค์ท่าน  โดยมี ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน   ณ  บริเวณวงเวียนพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ รัชกาลที่ 4  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น