โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

วันที่ 18 มีนาคม 2564    เวลา 09.00 -12.00 น.   โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือน   มีนาคม 2564   โดยมีนายสุเทพ  มณีโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม หมู่ 9 บ้านนาดี  ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ซึ่งมีหน่วยงานที่ร่วมออกให้บริการ ประกอบด้วย โรงพยาบาลชุมแพสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ และหน่วยงานในเครือข่าย  ศูนย์วิชาการกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  7 ขอนแก่น  ศูนย์อนามัยที่ 7ขอนแก่น  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ และโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกันจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  โดยให้บริการประชาชน ดังนี้  ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 132 ราย ตรวจทางด้านจักษุ จำนวน 47 ราย  ตรวจทันตกรรม  จำนวน 66 ราย  แพทย์แผนไทย จำนวน 67 ราย กายภาพบำบัด จำนวน 10 ราย   ตรวจมะเร็งเต้านม จำนวน 18 ราย พร้อมให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ จำนวน 350 ราย  ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จำนวน 35 ราย และสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 85 ราย อีกทั้งยังได้บริการเยี่ยมผู้ป่วยและครอบครัว ในชุมชน 10 ครอบครัว