โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานี โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.พรอนันต์ โดมทอง รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ (ฟ้าใส) โรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมคณะ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จังหวัดขอนแก่น ได้มีนโยบายเรื่องการป้องกันนักสูบ นักดื่มหน้าใหม่ โดยกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง มีการดำเนินการตาม 7 มาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมีการติดตามการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับจังหวัด ประกอบกับองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งในปี 2566 ได้กำหนดคำขวัญ  “บุหรี่ไฟฟ้า มีสารพิษ เสพติด อันตราย” จึงกำหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษา ที่ดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดขอนแก่น ระดับดีเด่น จำนวน 6 แห่ง และมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่เข้าร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 14 แห่ง พร้อมประกาศเจตนารมณ์ “คนขอนแก่น ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ ความเข้าใจ 7 มาตรการ เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ โทษ พิษภัย บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560  ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 300 คน