โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมพิธีรับมอบเข็มพระราชทาน อาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-15.00 น  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบเข็มพระราชทาน อาสาสมัครสาธารณสุข  โดยมี นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ พอ.สว.จังหวัดขอนแก่น  กล่าวรายงาน  ซึ่งโรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  เข้าร่วมพิธีรับมอบเข็มพระราชทาน อาสาสมัครสาธารณสุขในครั้งนี้ด้วย  ณ ห้องประชุมหม่อนไหม ชั้น 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

 

เนื่องด้วยจังหวัดขอนแก่น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ผ่านเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนตัวเลือกชิโนฟาร์ม (COVILO  Sinopharm) จำนวน 5,000 โดส แก่จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้อาศัยในชุมชนแออัดหรือบุคคลเร่รอนไร้ที่พัก ผู้มีอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียงทุกประเภทหรือผู้ป่วยเรื้อรัง รวมทั้งพระ นักบวชหรือผู้ที่เข้าไม่ถึงระบบนัดของวัคซีนหลักได้ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานเข็มอาสาสมัครสาธารณสุขฯ เพื่อแสดงความขอบคุณ อาสาสมัคร พอ.สว. และผู้เกี่ยวข้อง ในการให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้แก่ประชาชน