โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นพ.วราวุธ กิตติวัฒนากูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 2 และประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ ระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (หลักสูตร 4 เดือน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เขตสุขภาพที่ 7 สามารถเปิดสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (หลักสูตร 4 เดือน) ได้ตามข้อเสนอแนะการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 1 /2566

 

ซึ่งหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางจะเป็นหลักสูตรการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับพยาบาลวิชาชีพ เพื่อเตรียมพยาบาลให้มีความรู้ความชำนาญในการพยาบาลเฉพาะทาง และเป็นการส่งเสริมสมรรถภาพของพยาบาล อันจะช่วยทำให้บริการด้านสุขอนามัยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น