โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดศูนย์ตรวจโควิด-19 พร้อมให้บริการตรวจโควิดโอไมครอน “ก่อนเข้าบ้าน ครอบครัวปลอดภัย ปีใหม่ 2565”

โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดศูนย์ตรวจโควิด-19 พร้อมให้บริการตรวจโควิดโอไมครอน “ก่อนเข้าบ้าน ครอบครัวปลอดภัย ปีใหม่ 2565” รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรไวรัสโคโรน่า 2019
วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.09 น. ณ ศูนย์ตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น บริเวณโดม ด้านหน้าอาคาร 298 เตียง โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีเปิดศูนย์ตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ต้องเข้ารับบริการ โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด
นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับโรคระบาด COVID-19 ซึ่งมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อดังกล่าวกว่า 2 ล้านคน ส่งผลกระทบต่อการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ และการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัดขอนแก่นก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน โรงพยาบาลขอนแก่นเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูง ให้การตรวจและรักษาผู้ป่วยCOVID-19 ของจังหวัดขอนแก่นเป็นส่วนใหญ่ โดยมีผู้สงสัยการติดเชื้อ COVID-19 เข้ามารับการตรวจวินิจฉัยโรคที่งานผู้ป่วยนอก เฉลี่ยวันละ 120-150 ราย ด้วยบริบทของพื้นที่ที่มีความแออัด ทำให้การแยกผู้สงสัยการติดเชื้อไม่เป็นสัดส่วน โรงพยาบาลขอนแก่นจึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดระบบบริการตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID free setting) จึงย้ายสถานที่ให้บริการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรค COVID-19 จากบริเวณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปที่บริเวณโดมด้านหน้าอาคาร 298 เตียง เพื่อให้การจัดระบบบริการแยกผู้สงสัยการติดเชื้อเป็นสัดส่วน มีพื้นที่นั่งรอตรวจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และรองรับประชาชนที่ประสงค์จะตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด – 19 ได้ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้การจัดระบบบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และผู้รับบริการพึงพอใจ