โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดหอผู้ป่วยแยกโรควิกฤตทางเดินหายใจ (ห้องระบบอากาศความดันลบ:Negative Pressure room) เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19

 

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอายุรกรรม 298 เตียง ชั้น 8 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีเปิดหอผู้ป่วยแยกโรควิกฤตทางเดินหายใจ (ห้องระบบอากาศความดันลบ : Negative Pressure room) ในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรับบริการ โดยมีแพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด

แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นกล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญโรคระบาด COVID-19 ในระลอกที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ซึ่งมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อดังกล่าวกว่า 120,000 คนและมีผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิตร่วม 1,000 คน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ และจังหวัดขอนแก่นก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน มีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2564 เป็นจำนวน 542 ราย รักษาหายแล้ว 492 ราย ผู้ป่วยที่ยังคงรักษาอยู่ 47 ราย และมีผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย

โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูง ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 ของจังหวัดขอนแก่นเป็นส่วนใหญ่ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น (Emergency Operation Center: EOC) และคณะผู้บริหาร เห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของสถานที่ที่ได้มาตรฐานในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรค COVID-19 เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน จึงได้มีการดำเนินการปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยโรค COVID-19 ซึ่งเป็นห้องระบบอากาศความดันลบ: Negative Pressure Room ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 8 ห้อง ในชั้น 8 ของอาคารอายุรกรรม 298 เตียง แห่งนี้ พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพและหัวใจ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องฟอกเลือดแบบต่อเนื่อง เครื่องอัลตร้าซาวน์  เป็นต้น โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่มีอาการวิกฤตในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในเขตสุขภาพที่ 7 ( ร้อยแก่นสารสินธุ์) ด้วยเงินบริจาคจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้บริจาคทุนทรัพย์ในการก่อสร้างปรับปรุงห้องระบบอากาศความดันลบและการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ดังกล่าว