โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่ผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น อายุ 50 ปีขึ้นไป