โรงพยาบาลขอนแก่น และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

 

โรงพยาบาลขอนแก่น และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

วันที่ 6 กันยายน 2561  โรงพยาบาลขอนแก่น และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ปฏิบัติงานสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวชั้นปีที่ 2 “Complex Issues in Family Medicine” ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักและความเข้าใจด้านแนวคิด หลักการและเนื้อหาสำคัญของเวชศาสตร์ครอบครัวแก่แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ของแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์จากต่างสถาบันทั่วประเทศ โดยมี นพ.สุรชัย สราญฤทธิชัย  รองผู้อำนวยการอาวุโสโรงพยาบาลขอนแก่น  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

 

การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถอ่านและวิเคราะห์วิจารณ์งานวิจัย (Critical Appraisal)ได้อย่างถูกต้อง ใช้ความรู้ที่ทันสมัยและมีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้การดูแลในลักษณะผสมผสาน แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่พบบ่อย ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ให้คำแนะนำและการดูแลแก่บุคคล และครอบครัวในประเด็นปัญหาที่ซับซ้อน (complex issues) ที่พบได้ในเวชปฏิบัติครอบครัว และมีความรู้ความสามารถในการดูแลปัญหาสุขภาพทางเพศและกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยในระยะต่างๆ ของชีวิต ได้แก่ วัยเด็ก วัยรุ่น ชีวิตคู่ ระยะใกล้ตาย มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดและประยุกต์ใช้หลักการใช้แรงจูงใจในการดูแลผู้ป่วย มีความรู้ด้านการตรวจสุขภาพประจำปี (Periodic Health Examination) สามารถนำความรู้ไปวิเคราะห์ปัญหาและดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนได้

 

กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย, การถอดบทเรียน, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานบริการสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วยแพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ปฏิบัติงานสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวทั่วประเทศ  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 -7 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น