โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 “The Third International Conference on Health 2018 : All for Healthy & Smart Kids ภาคีร่วมใจ เด็กไทยสุขภาพดี” เมื่อวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม ดังนี้

 

  1. ผู้นำเสนอ : นางเกษราภรณ์ บรรณวงศิลป์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับที่สอง” ประเภทการนำเสนอ Oral Presentation

สาขาที่ 5 : กลุ่มการสาธารณสุข (Public Health) สาขาการป้องกันและควบคุมโรค

เรื่อง “มิติสุขภาพและสังคมผู้ป่วยวัณโรคในทัณฑสถานบำบัดพิเศษแห่งหนึ่ง”

 

  1. ผู้นำเสนอ : นางสาวพิมพ์ใจ หัดประกอบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น 2

ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับสอง” ประเภทการนำเสนอ Poster Presentation

สาขาที่ 3 : กลุ่มการสาธารณสุข (Public Health) : สาขาการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม/สาขา LAB/วิทยาศาสตร์, กายภาพบำบัด

เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อม”