โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับรางวัล “สถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ” ประจำปี 2562

ศูนย์ประสานงานคนพิการครบวงจร
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลขอนแก่น

ได้รับรางวัล “สถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ” ประจำปี 2562
Accessible Building Place for Disabled People
จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์