โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับรางวัล ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2561

โรงพยาบาลขอนแก่น

ได้รับรางวัล

ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่น

ระดับเขต ประจำปี 2561

ประเภทโรงพยาบาลที่มีขนาดเตียงมากกว่า 150 เตียง

จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)