โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน “หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA”

โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุข
เป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH ITA)
ประจำปีงบประมาณ 2565 “หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA”