โรงพยาบาลขอนแก่น “จัดงานวันพยาบาลสากล” ประจำปี 2564

วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปี สภาพยาบาลระหว่างประเทศ ได้กำหนดให้เป็น “วันพยาบาลสากล” เพื่อเป็นการสดุดีและเชิดชูคุณงามความดีของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็นบูรพาจารย์แห่งการพยาบาล ผู้ที่ทำคุณประโยชน์อย่างมากมายให้แก่มวลมนุษย์ จนได้รับการยกย่องให้เกียรติในระดับโลก ในภาพของ “สุภาพสตรีแห่งดวงประทีป” (Lady of the  Lamp) รวมถึงเจตจำนงให้เป็นวันที่พยาบาลทั่วโลกรวมพลัง ร่วมมือกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชน โดยในปี พ.ศ. 2564 นี้ สภาพยาบาลระหว่างประเทศ ได้กำหนดหัวข้อสำหรับวันพยาบาลสากลว่า “Nurses : A Voice to Lead.​ A Vision for Future Healthcare” “พยาบาล:เสียงแห่งพลังนำวิสัยทัศน์สู่การดูแลสุขภาพในอนาคต”

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย พว.ไพรวัลย์ พรมที รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้าพยาบาล จึงได้จัดงานวันพยาบาลสากล​ขึ้น ​ ในงาน​มีการจัดกิจกรรมเพื่อสดุดี​และเชิดชูคุณงามความดี​ของ​มิสฟลอเรนซ์​  ไนติงเกล​  มีพิธีมอบโล่ “คนดีศรีปัทมา”  ประเภทบริการพยาบาล​  มอบโดย พญ.นาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  ซึ่งเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติงานนาน จนเกษียณอายุราชการ​  ประจำปี 2564​   จากนั้น​ร่วมกัน​ กล่าวคำปฏิญญานตน​ และ ร้องเพลง​มาร์ชพยาบาล​  นอกจากนี้​ มีการจัดนิทรรศการ  วีดีทัศน์​  เรื่อง “บทบาทของพยาบาลพลังแห่งการดูแลสุขภาพประชาชนในสถานการณ์โควิด” เพื่อให้พยาบาลผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ความเข้าใจในการนำมาตรฐานวิชาชีพสู่การปฏิบัติ ทำให้ผู้รับบริการและผู้ให้บริการปลอดภัย มีความสุข รวมทั้งมีกิจกรรมพยาบาลปันสุข แบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน