โรงแรมโอเอ็มจี บริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่า 480,000 บาท

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงแรมโอเอ็มจี โดยคุณมานพ หวังสวัสดิ์โอฬาร บริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่า 480,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ