ต้อนรับ นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข

โดย นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด และรับฟังการดำเนินงานยาเสพติดแบบบูรณาการและแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงของพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดสกลนคร และจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งมีการอภิปรายซักถามข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตรวจเยี่ยม “หอผู้ป่วยสราญจิต” (หอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด) โรงพยาบาลขอนแก่น ด้วย